BONJE MET DE BUREN

Zéér waarschijnlijk ken je wel iemand met bonje met de buren. Regelmatig ontstaat dit door woonoverlast of resulteert dit in woonoverlast, zeg maar last van je buren hebben.

De Wet aanpak woonoverlast

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze is neergelegd in art. 151d Gemeentewet. De wet beoogt een oplossing te bieden voor relatief geringe vormen van overlast, die uiteindelijk toch ernstige hinder veroorzaken. Denk hierbij aan nachtelijke rustverstoring, vervuiling van gemeenschappelijke ruimtes of blaffende honden.

De wet maakt mogelijk dat de gemeenteraad bij verordening kan bepalen dat degene die een woning en erf gebruikt of verhuurt, er zorg voor draagt dat er geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. Met ‘woning of erf’ is de woning bedoeld, met de bijbehorende tuin en gezamenlijke ruimten binnen een wooneenheid zoals de portiek, de parterretrap en de gezamenlijke buitenruimte. Ook de straat ter hoogte van de woning telt mee.

Eigenaar of huurder?

Het voorgaande klinkt wellicht wat abstract. Wie is er nu verantwoordelijk voor het voorkomen van de ernstige en herhaaldelijke hinder? De eigenaar of de huurder van het pand? Wanneer de eigenaar ook de gebruiker is van het erf, zal dit de eigenaar zijn. Als de gebruiker een huurder is die is ingeschreven op dat adres is dit de huurder. Soms is er sprake van huur, maar staat de huurder niet ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente. Dat is onder andere het geval wanneer wordt gehuurd via Airbnb. Dit is dus vaak kortstondige huur. In dat geval blijft de eigenaar van het pand verantwoordelijk.

Handhaving

Wanneer de gemeenteraad van voorgaande mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en er sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder in de zin van art. 151d Gemeentewet, kan de burgemeester overgaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. De burgemeester is daarbij wel gebonden aan hetgeen de gemeenteraad heeft bepaald in die verordening. Het opleggen van de last is daarnaast slechts mogelijk indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere manier kan worden voorkomen of opgelost. In het uiterste geval kan deze last een verbod inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning. Het verbod geldt 10 dagen en kan bij ernstige vrees voor verdere overtreding verlengd worden tot ten hoogste vier weken.

Dit zijn dus serieuze maatregelen. Gelet op de omvang van de problematiek van woonoverlast, valt ook te verwachten dat veel gemeenteraden overgaan of al over zijn gegaan tot het vastleggen van deze zorgplicht. Één op de drie Nederlanders had in 2017 te maken met woonoverlast. Dat zal in de afgelopen jaren niet (veel) minder zijn geworden. Wanneer dat de gemeenteraad overgegaan is tot het stellen van regels, bestaat voor de burgemeester ook de verplichting om handhavend op te treden wanneer de regels niet worden nageleefd.

Huurt de overlastgever via een woningcorporatie? Dan is het vragen om handhaving via de woningcorporatie ook mogelijk, maar dat betreft een andere route dan zojuist beschreven.

Bent u slachtoffer van ernstige of herhaaldelijke hinder door de buren en weigert de burgemeester te handhaven? Of is u een last onder bestuursdwang opgelegd, maar bent u het niet eens met deze beslissing? Neem dan vrijblijvend contact op via 0412 – 614464 en laat onze advocaten u adviseren.

sander derksen, advocaat compliance

Als specialist op het gebied van bestuursrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.