EEN EXECUTEUR. WAT IS DAT?

Als je een testament maakt, zal de notaris je vragen of je een executeur wilt benoemen ten behoeve van je nalatenschap. Ook kun je, wanneer je te maken krijgt met het overlijden van een dierbare, geconfronteerd worden met het feit, dat je bent benoemd tot executeur. Maar wat is nu precies een executeur? En wat doet die dan?

Testament

In een testament kan iemand tot executeur benoemd worden. Vaak is dat een familielid, maar het kan ook een professionele executeur zijn.

Wanneer iemand tot executeur is benoemd, zal hij moeten aangeven of hij deze benoeming aanvaardt. Dat is niet zomaar een beslissing. Een executeur heeft bepaalde taken en moet deze ook op een goede manier volbrengen. Doet hij dit niet, kan hij schadeplichtig zijn ten opzichte van de erfgenamen.

Taken executeur

Als de executeur zijn benoeming heeft aanvaardt, komt hij “in actie” na het overlijden van degene die hem benoemd heeft. Hij heeft tot taak heeft de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens het beheer uit de goederen van de nalatenschap moeten worden voldaan. De executeur mag het beheer naar eigen inzicht voeren en de keuzes maken die hij in het kader van dat beheer nodig vindt. Daarbij moet hij uiteraard wel de zorg van een goed executeur in acht nemen. De executeur is bevoegd goederen van de nalatenschap te verkopen ten behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap, maar alleen als er schulden zijn, die betaald moeten worden.

In het testament kan de taak van de executeur worden verruimd. De executeur wordt dan ook benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. Hij heeft dan meer bevoegdheden en kan de nalatenschap afwikkelen, in beginsel zonder goedkeuring van de erfgenamen.

Verplichtingen executeur

De executeur heeft een aantal verplichtingen. Zo moet hij aan de erfgenamen alle gewenste inlichtingen te verstrekken over de uitoefening van zijn taak. Als iemand op grond van het testament een legaat verkrijgt, moet de executeur deze verkrijger (een legataris genoemd), op de hoogte stellen van die verkrijging. Ten slotte dient de executeur aan het einde van zijn bevoegdheid tot beheer rekening en verantwoording af te leggen. De executeur is niet verplicht schuldeisers van de nalatenschap in te lichten.

Wat nu als je erfgenaam bent, en geconfronteerd wordt met een executeur, die zijn taak volgens jou niet naar behoren uitoefent, of met wie je niet door een deur kunt? Wanneer er sprake is van een forse vertrouwensbreuk, kan bij de rechter een verzoek worden ingediend, waarbij wordt gevraagd de executeur te ontslaan. Overigens kan ook de executeur zelf om zijn ontslag vragen. Ook kan een executeur door middel van een procedure worden gedwongen bepaalde dingen te doen (bijvoorbeeld informatie verschaffen) of te laten. In de rechtspraak zijn tal van voorbeelden te vinden van conflicten tussen een executeur en de erfgenamen.

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht, is de executeur dus een belangrijke persoon geworden wanneer het gaat om de afwikkeling van een nalatenschap, zeker wanneer deze ook tot afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Doel van het benoemen van een executeur is het versoepelen van de afwikkeling, maar helaas blijkt het in de praktijk ook een bron van conflicten. Benoem dus niet zomaar iemand tot executeur in je testament en wordt je benoemd, aanvaardt deze taak dan niet lichtvaardig.

Als specialist op het gebied van erfrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.