SPORTSCHOOLABONNEMENTEN IN HET CORONA TIJDPERK

Hoe zit het nu met de vele consumenten die als gevolg van de sluiting van de sportscholen niet kunnen gaan sporten en dus geen gebruik kunnen maken van hun sportschoolabonnement? De minister heeft na de invoering van de sluitingsmaatregel Nederland opgeroepen niet massaal restitutie van de contributie te gaan vragen. De oproep is ongetwijfeld gedaan vanuit een solidariteitsgedachte maar hoe zit het nou juridisch?

Overmacht?

Als gevolg van de overheidsmaatregelen na de uitbraak van het coronavirus moesten sportscholen hun deuren sluiten. Sportscholen kunnen hierdoor op dit moment blijvend maar in ieder geval tijdelijk hun verplichtingen uit de sportschoolabonnementen niet richting hun leden nakomen. De sportscholen zullen waarschijnlijk wanneer zij tot nakoming worden aangesproken een beroep op overmacht kunnen doen.

Opschorten of ontbinden

De keerzijde is dat de betreffende consumenten, de leden, hun betalingsverplichtingen richting de sportschool gedurende de sluitingsperiode kunnen opschorten. Zij kunnen er vanwege de blijvende c.q. tijdelijke onmogelijkheid van de nakoming van de abonnementen door de sportscholen ook voor kiezen de overeenkomst met de sportschool geheel of tijdelijk te beëindigen (te ontbinden). Deze ontbinding kan worden ingeroepen in een brief. Een gerechtelijke procedure is hiervoor niet nodig.

Een ontbinding van de overeenkomst met de sportschool heeft geen terugwerkende kracht. Dit heeft tot gevolg dat pas vanaf de ontbinding van de overeenkomst er geen contributie meer hoeft te worden betaald.

Zwarte lijst

Mocht de sportschool in de overeenkomst of de algemene voorwaarden de mogelijkheid van opschorting, opzegging of ontbinding hebben uitgesloten, dan is het van belang te weten dat de wetgever een opschortingsverbod in het kader van de wettelijke algemene voorwaardenregeling heeft opgenomen op de zwarte lijst. Dit betekent dat een dergelijk beding onredelijk bezwarend is richting consumenten en daardoor vernietigbaar. Een verbod op ontbinding is opgenomen op de grijze lijst en wordt daarmee richting consumenten vermoed onredelijk bezwarend te zijn en daarmee ook vernietigbaar. Bovendien speelt in dit kader nog een rol dat abonnementen die zijn afgesloten voor onbepaalde tijd sowieso opzegbaar zijn met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Betekent dit nu dat consumenten massaal hun sportschoolabonnementen moeten gaan beëindigen? Natuurlijk niet, dat is en blijft een persoonlijke keuze. En er valt natuurlijk best wel wat voor de solidariteitsgedachte te zeggen. Echter, ga ik er vanuit dat ook de nodige sportscholen een beroep kunnen doen op de reeds ingevoerde steunmaatregelen. In dat licht bezien is het de vraag hoe solidair de oproep van de minister nu eigenlijk is.

 

Kristen Megens - van Mierlo

Als specialist op het gebied van contractenrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.